1. Използвани съкращения и символи в ръководството

2. Съкращения

 • ЕСФП – Електронна система с фискална памет;

 • ФПр – Фискален принтер;

 • ФП – Фискална памет;

 • ФБ - Фискален бон

 • КЛЕН – Контролна лента на електронен носител;

 • ФУ - Фискално устройство;

 • ГПИ - Графичен потребителски интерфейс;

 • ДТ - Данъчен терминал;

 • НИС - Нивомерна измервателна система (конзола);

 • Х - отчет - Служебен бон за извеждане на дневен финансов отчет без нулиране и запис във фискалната памет;

 • Z - отчет - Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;

 • НАП - Национална агенция по приходите.

2.1. Използвани графични символи

Важно

Внимание

Информация

3. Въведение

Чрез, ЕСФП "Юмис POS" се осъществява продажбата (отчитането) на течни горива, дизел, бензин, метан, пропан-бутан.

Тя обединява специализиран софтуер инсталиран на компютърна станция с прилежащ ФПр с вграден данъчен терминал, баркод четец, както и четци за магнитни карти. Към станцията са свързват средства за измерване на разход на гориво, като колонки, НИС, кантар. Системата позволява, към нея да бъдат свързани, клиентски дисплей, касово чекмедже, А4 принтер и др.

Продуктът е разработен на модулен принцип и притежава гъвкавост и функционалности, необходими в ежедневната работа. Отговаря на заложените изисквания на Наредба Н-18 (от 30 Юни 2019г.),

Системата поддържа неограничен брой бензиноколонки, резервоари и пистолети за зареждане.

В базата на системата могат да се съхраняват данни за неограничен брой артикули, продавани в търговската част на бензиностанцията.

4. Графичен потребителски интерфейс (ГПИ)

Посредством графичният потребителски интерфейс (ГПИ), операторът интерактивно си взаимодейства с програмният продукт, и извършва необходими операции. Софтуерът от своя страна обработва данните и подава команди към фискалния принтер за отпечатване на фискални или служебни бонове, отчети и справки.

umis view 2

В раздел "Колонки", се извършва продажба на горива

umis view

В раздел "Каталог", се извършват продажби на стоки.

Основното меню се отваря с натискане на бутон open menu, a се прибира с натискане на бутон close menu.

4.1. Основнo меню

Менютата са групирани в три основни секции: "Каса", "Администрация" и "Системни"

all menus 2
 • Меню "Каса"

  • "Продажби" - тук се извършват продажбите на горива и стоки;

  • "Сторно/Кредитно известие" - тук се извършват операции по сторниране на фискални бонове и фактури;

  • "Доставки" - в менюто се отчитат доставките на гориво и предаването им към НАП;

  • "Касови операции" - тук се извършват операции по внасяне и извеждане на суми от системата;

  • "Затваряне на каса" - тук се извършват финансиви отчети и приключване на каса (Х-отчет и Z-отчет);

 • Меню "Администрация"

  • "Контакти" - тук се извършва въвеждане на данни за фирми и физически лица;

  • "Номенклатура" - тук се въвеждат продукти, създават се категории продукти, отстъпки/промоции, създават се карти;

  • "Справки" - в менюто може да се направят отчети на ФП и КЛЕН, както и транзакции по карта;

  • "Еспорти" в менюто може да се направят справки, който да бъдат експортирани в електронен вид;

  • "Поддръжка" - тук се извършва създаване и управление на потребители, данъчни ставки, сверяване на дата и час и настройка номера на фактури.

 • Меню "Системни"

  • "Промени парола" - менюто дава възможност за смяна на паролата на текущия потребител;

  • "Обща информация" - информация за общата информация на ЕСФП: сертификат, контролно число, модел ФПр, ПОС версия и интернет страница на производителя;

  • "Отписване" - от тук текущият потребител излиза от системата.

5. Фискален принтер

В ЕСФП "Юмис POS" е използван съвременен, износоустойчив фискален принтер с термо-глава, като в него са разположени и данъчният терминал, ФП и КЛЕН. Устройството отговаря на изискванията от Приложение № 2 към Чл.8, ал.1, т.2. от "Наредба Н-18". Комуникацията със специализираният компютър, се осъществява по Ethermet връзка с RJ-45 интерфейс.

За осигуряване на автономна работа на ФПр, в задната чааст на корпуса му са изведени два скрити бутона, с цел защита от неволно натискане. Представляват два технологични отвора зад, които стоят бутони, като те могат да бъдат натиснати с химикал/молив или друг остър предмет. Чрез бутоните, се отпечатват "Х-отчет" и "Отчет на фискална памет" върху термо хартията на устройството, без значение дали е свързано към компютърната конфигурация на ЕСФП. Бутоните влизат в режим на работа за около 30 сек. след пускането на захранването на фискалното устройство.

Umis priner
 • "Бутон 1" - Отчет на ФП;

 • "Бутон 2" - Х-отчет.

 • ФПр използва термо хартия с ширина 80мм.

 • Преди започване на работа, операторът трябва да провери наличието на термо хартия в устройството.

5.1. Специализирани бонове издавани от ФПр

 • При въвеждане и извежданев експлоатация на фискалния принтер за работа с фискалната памет се отпечатва бон, съответно за въвеждане в експлоатация или дерегистрация.

registraciya FU
defiskalizaciya bon
 • При отпадане на захранването на ФПр, по време на печат на ФБ, и последващо възтановяване се отпечатва, на мястото на прекъсване на напрежението се отпечатва ред с надпис "СПАД НАПРЕЖЕНИЕ". След, което ФБ ще се отпечата отново:

pad naprejenie

6. Вход в системата

Ситемата може да бъде достъпвана от оторизирани потребители с предварително зададени роли и пароли (вж. Създаване на потребители). За да се регистрира в системата потребителят натиска бутон със съответното име.

След избора на профил, потребителят е приканен да въведе персоналната си парола

pass

След правилно въвеждане на паролата, системата е активна и позволява работа в нея.

 • Паролата може да бъде въведена от клавиатура или с помоща на мишка.

 • Натискането на бутон "Изход", води оператора до екран на операционната система, от където системния компютър може да бъде загасен или рестартиран.

7. Продажба на горива и стоки, издаване на фактури

Продажбата на горива и стоки се извършва от "Основно меню" → "Каса"button prodajbi.

prodajbi menu1

Основните компоненти в менюто са:

1 - Бутон "Основно меню";
2 - Поле, в което при продажба се отбелязват намаления, контакти;
3 - Бутон "Нов контакт";
4 - Бутон "Контакти";
5 - Бутон "Нова поръчка"- Използва се за откриване на нова поръчка, ако текущата не е завършена;
6 - Бутон "Изтриване на поръчка" - Използва се за изтриване на текущата поръчка;

Бутонът не може да бъде използване, ако в поръчката има заредено гориво!

7 - Бутон "Отложени сметки" - Използва се за показване на списъка с отложени сметки;
8 - Бутон "Печат последен бон" - Използава се за отпечатване на дубликат на последният фискален бон, фактура, кредитно известие или сторно ФБ;

Според изискванията на "Наредба Н-18", дубликат на последният фискален бон или фактура може да се отпечатва само веднъж!

9 - Поле "Клавиатура";
10 - Скрол бутони;
11 - Поле избрани (поръчани) продукти и горива;
12 - Бутон "Изтриване на ред" - Използва се за изтриване на ред от сметката;

Проточено гориво не може да бъде изтрито!

13 - Бутон "Търсене";
14 - Бутон "Редактиране на сметка". Служи за редактиране на текущия ред от сметката;
15 - Бутон "Атрибути";
16 - Поле за въвеждане на баркод (ръчно или с баркод четец);
17 - Поле в което се показват съответно "Междинната сума от сметката", "ДДС" стойност на междинната сума от сметката и "Обща", която се явява общата сума с ДДС;
18 - Поле "Колонки". В него се извършва обръщение към безиновите колонки при продажба на гориво;
19 - Поле "Каталог". В него се избират артикули от продуктовия каталог на обекта.

7.1. Продажба на горива

Продажбата на горива се осъщества от раздел "Колонки", и е възможна ако оператор на обекта е привел съответната колонка в статус „Свободна” с натискане на бутон "Разреши" за индивидуална колонка или бутон "Разреши всички", който разрешава проточване на гориво от всички колонки.

rezreshi kolonki

След проточването на гориво и затваряне на пистолета за зареждане, на съответната колонката в "Юмис POS" пристига сметка,

prodajba gorivo
prodajba gorivo1

бутон "Плати" става активен, а натискането му добавя продажбата в списъка.

prodajba gorivo2

Продажбата продължава с натискане на бутон "=", който отваря прозорец "Плащане".

plashtane

Където:

1 - Поле, в което са показани начините за плащане "В брой", "Банка", "Карта", "Отложено" и "Вътрешно потребление";
2 - Поле за облекчение работата на оператора (продавача), тук той може да маркира сумата дадена от клиента а "Юмис POS" ще изчисли сумата за връщане (ресто);
3 - Поле "Клавиатура"

Завършването на продажбата става с натискане на бутон "ОК", който отваря прозорец, в който се изписва сумата за връщане (ако има такава) и издаване на финансов бон.

sales receipt fuel

7.2. Настройки за плащане

За облекчаване работата на операторите, освен ръчно софтуера предлага възможност и за автоматинчо плащане (отчитането) на проточеното гориво.

Настройки за плащане се извършват само при забранени колонки!

Смяната на режимите се осъществява с натискане на бутон "Режим на плащане" button rejim na plashtane

Отваря се прозорец "Настройка на плащане", в който настройката може да се приложи върху всички колонки едновременно, както и индивидуално на всяка колонка.

nastroika plashtane

Когато настройката за плащане е поставена в автоматичен режим, това се индицира със следният символ avtomatichno plashtane

7.3. Въвеждане на километри при продажба

При продажба на гориво, преди да бъде извършено плащане, в прозореца “Продажби” се избира бутон button atributi

ekran atributi

Появява се нов прозорец, в който може да бъдат въведени километрите на превозното средство директно от клавиатурата. След въвежадането им се натиска ботон "OK". При отпечатване на фискален бон или фактура километрите ще бъдат отбелязани.

belejka atribut

7.4. Продажба на стоки

Продажбата на стоки се осъществява от раздел "Каталог". Тук артикулите могат да бъдат избрани от продуктовият каталог в търговският обект. Добавянето на стоки може да се извърши посредством компютърна мишка, баркод четец или тъч дисплей.

plashtane2

Завършването на продажбата е идентично с продажбата на гориво, след натискане на бутон "=", който отваря прозорец "Плащане" и избор на начина на плащане, фискалният принтер отпечатва фискален бон.

bon prodajba

7.5. Издаване на фактури (разширен ФБ)

Продажбата на горива или стоки с издаване на фактура се отличава от обикновената продажба по това, че трябва да бъде въведен контакт (получател на фактурата). За целта преди да се натисне бутон "=", се натиска бутон "Контакти".

kontakti fakturirane

Когато, клиент не фигурира в базата с контакти, се натиска бутон menu contact 3, който отваря меню "Контакти", където се създава новият контакт.

Отваря се прозорец "Списък клиенти", където съществуващи контакти могат да се търсчт по различни признаци - "Булстат/ЕИК", "ЗДДС",
"Пощенски код", "Телефонен номер" или "Електронна поща". Когато търсенето на контакт е дефинирано се натиска бутон "Изпълни", който визуализира резултат. Търсеният контакт се избира, след което се натиска бутон "ОК", така вече сметката е добавена към съществуващ контакт. Продажбата се финализира с натискане на бутон "=", и по познатия начин се приключва плащането.

invoice

7.6. Смесено плащане

В "Юмис POS", може да бъде осъществено и смесено плащане, но се налага в случаитем когато клиент желае да плати сметка с два или повече финансови ресурса.

smeseno plashtane 1

Когато се извършва смесено плащане клиента определя, какъв вид плащане ще използва за да плати сметката.

В показаният пример сметка от 40,15 лв., ще бъде завършена с два вида плащане, като 20 лв. ще бъдат платени в брой, а 20,15лв. ще бъдат платени по банка.

Плащането се извършва по по следният начин:

1 - част от сума е платена с един вид плащане (по-малка от общата сума);
2 - бутон "+", става активен, след което се натиска;
3 - избира се с каквъв вид плащане, ще се доплати останалата сума;

smeseno plashtane 2

Последната стъпка е натискане на бутон "=", след което системата издава фБ.

smeseno plashtane bon

8. Избиране на вид плащане при завършване на продажба

При завършване на продажба и натискане на бутон "=", "Юмис POS" осигурява клиентската сметка да бъде приключена с няколко вида плащания:

plashtane

Те са както следва:

 • "В брой":

  • Натиска се бутон "=", отваря се прозорец "Плащане";

  • Въвежда се съответната сума дадена от клиента с клавиатура или чрез натискане на съответен бутон с банкноти/монети;

  • Натиска се бутон "OK" и се отваря се прозорец с информация за рестото, което трябва да се върне (ако има такова);

  • Натиска се бутон "OK" за отпечатване на фискален бон или фактура за извършената продажба.

bon cash
 • "Банка"

  • Натиска се бутон "=", отваря се прозорец "Плащане";

  • Натиска се бутон "Банка" и се оформя банков превод;

bon bank
 • "Карта":

  • Натиска се бутон "=", отваря се прозорец "Плащане";

  • Натиска се бутон "Карта";

  • Прави се картовото плащане;

  • Натиска се бутон "OK", и се отпечатва се фискалният бон с направената продажба.

bon karta
 • "Отложено":

  • Натиска се бутон "=", отваря се прозорец "Плащане";

  • Натиска се бутон "Отложено";

  • Натиска се бутон "OK", и се отпечатва се фискалният бон с направената продажба.

bon otlojeno
 • "Вътрешно потребление":

  • Натиска се бутон "=", отваря се прозорец "Плащане";

  • Натиска се бутон Вътрешно потребление;

  • Натиска се бутон "OK", и се отпечатва се фискалният бон с направената продажба.

bon vytreshno

Съществува и вид плащане "Вътрешно обслужване", то се използва при метрологични проточвания на гориво и е достъпно в роля "Администратор".

vutreshno obslujvane
vutreshno obslujvane

9. Анулиране на продажба

"Юмис POS 3.0" позволява анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба. Анулирането на продажба, се осъществява с натискане на бутон buton minus.

sales 1
sales 2

Системата не позволява да бъде анулирано заредено гориво! При опит, на екрана се извежда предупреждение "Не можете да изтривате гориво!"

Справка за анулираните продажби може да бъде визуализирана или експортирана в електронен вид от "Основно меню""Администрация""Експорти", като в падащото меню "Видове данни" се избере "Анулирани продажби"

sales 3

Справката е достъпна за потребители с роля "Управител".

10. Дубликат от последен ФБ

Това е операция, при която се възстановява и отпечатва последния издаден фискален бон. Копието се отпечатва, след натискане на бутон "Принтер".

buton posleden bon

На издаденият от "Юмис POS" бон е изписано "ДУБЛИКАТ", като допълнително на бона е изписано "Служебен бон".

bon

Копие на последен бон може да бъде издаденo еднократно!

11. Сторно операция по фискален бон, кредитно известие и свободен бон

Изпълнението на сторно операция в "Юмис POS", става от "Основно меню" → "Каса"stornokreditnoizvestie

Отваря се прозорецa на избраното меню, в който се виждат две възможности при извършване на сорно операция:

 • Тип сторно операция

  • "Сторно" - операцията се извършва при издаден фискален бон и спазени изисквания от "Наредба Н-18";

  • "Кредитно Известие" - операцията се извършва при издаден разширен ФБ (фактура от ФУ) и спазени изисквания от "Наредба Н-18".

За да бъде извършена сторно операция e задължително да бъде отбелязана и прчина за извършването ѝ.

 • Причини за сторно операция

  • "Операторска грешка";

  • "Намаление на данъчната основа";

  • "Връщане/рекламация".

tip pri4ina

Избора на типа сторно, и причината за прилагането му се извършва посредством, маркиране на съответен радио-бутон.

Не може да бъде извършена операция по сторнитане, на гориво от касов бон или фактура!

11.1. Сторно операция по фискален бон

Търсене на документ

Следващата стъпка след избора на тип сторниране е избора на документ, който ще бъде редактиран. Това става, след избиране на бутон search button който отваря прозорец "Избор на фискален бон".

spisuk bileti 1

Търсенето на документ, може да се извърши по различни негови признаци:

 • Номер на документ (1) → Ако е известен номера на документа за сторниране, той може да бъде въведен диркетно от клавиатурата, на екрана в поле "Номер фискален бон".

 • В поле (2), документа може да бъде търсен по следните атрибути:

  • "Начална дата";

  • "Крайна дата";

  • "Клиент";

  • "Потребител";

  • "Общо".

 • Като допълнителни филтри от падащото меню могат да бъдет избрани и следните опции:

  • "Продажби";

  • "Поименни продажби";

  • "Връщане по плащане";

  • "Всички".

Операцията в показаният пример, е сторно на издаден фискален бон. Причината за сторниране е операторска грешка. Търсеният фискален документ е # 50, директно въведен от клавиатурата на екрана.

 • В поле (3) след избор на бутон "Изпълни" се генерира резултатът от търсенето по избраните филтри.

За последваща обработка на избраният документ се натиска бутон "ОК", след което системата се връща в главният прозорец на меню "Сторно/Кредитно известие".

Редактиране на фискален бон

След избора на документ, бутон buton edit e вече активен, и след като бъде маркиран се отваря екран, в който са описани стоките фигуриращи в избрания касов бон. За да бъде изпълнена операцията по сторниране има две възможности: сторниране на част или на целия фискален бон.

 • Сторниране на част от фискален бон

Тук чрез посочване на ред с даден артикул и избор на бутон "Минус" в екрана се оставят само артикулите, които ще бъдат сторнирани.

item choice 1

Натискането на бутон "Равно" дава знак на системата, че изборът на артикули е приключил, системата издава предупреждение, че предстои извършване на операция и кара потребителя чрез изричен избор да продължи операцията. "Юмис POS 3.0" издава фискален бон, в които фигурират сторнираните артикули, причината за сторно операцията, както и номера на документа, по който е извършена тя.

В примера са показани примерни ФБ, в който са показани възможните причини за сторниране на ФБ.

storno bonove
 • Сторниране на цял фискален бон

При сторниране на цял фискален бон, след маркиране на бутон buton edit, в екрана с описаните продукти от избрания документ директно се маркира бутон "Равно", като след предупреждение системата издава бон за сторно.

11.2. Издаване на кредитно известие към фактура

Търсене на документ

Сторно опреация върху фактура се прави, след избор на радио-бутон "Кредитно известие" и се избере причина за строниране. Процедурата за търсене на документ е аналогична със "Сторно операция по фискален бон".

 • Номер на документ (1) - ако е известен номера на фактурата, може да се въведе директно в полето "Разписка#".

 • В поле (2) - документа може да бъде търсен по следните атрибути:

  • "Начална дата";

  • "Крайна дата";

  • "Клиент";

  • "Потребител";

  • "Общо".

 • В поле (3) - се извеждат резултатите след изпълнение на критерия за търсене.

izbor faktura

Операцията в показаният пример, е сторно върху издаденa фактура. Причината за сторниране е операторска грешка. Критерият за търсене е "Име на клиент", търсеният фискален документ е # 6.

Издаване на кредитно известие

За да бъде изпълнена операцията по сторниране има две възможности: сторниране на част или на цялата фактура.

 • Сторниране на част от разширен фискален бон

Действията са аналогични, както при "Сторниране на част от фискален бон".

storno faktura edit
storno faktura edit2

След завършване на редакцията, се натиска бутон "Равно", който генерира бон, в които фигурират сторнираните артикули, причината за сторно операцията, както и върху кой документ е извършено.

faktura storno bon
 • Сторниране на цял разширен фискален бон

При сторниране на цяла фактура, след маркиране на бутон buton edit, в екрана с описани продукти от избрания документ директно се маркира бутон "Равно", като след предупреждение системата издава бон за сторно.

 • Съгласно Чл.31 от "Наредба Н-18", сторниране при операторска грешка, може да бъде извършено при две условия:

  • До 7мо число на следващия календарен месец,от датата на издаване на документа;

  • Достатъчна касова наличност.

11.3. Свободен бон или кредитно известие

Сторниране на свободен бон, по същество се осъществява по идентичен начин, както и сторно операция по фискален бон и кредитно известие. Единствената разлика е, че сторнираният документ е издаден от друго ФУ, и не фигурира в базата на "Юмис POS".

Свободният бон, може да е издаден от друг обект на търговска верига, или от търговски обект с договорни отношения.

Процедурата се изпълнява от "Основно меню" → "Каса"stornokreditnoizvestie, като се натиска бутон buton edit,

storno svoboden bon 1

отваря се прозорец, в който се попълват полетата в зависимост от свободния бон: * Обща информация за фискалния бон "Номер фискален бон"; "Дата фискален бон"; "Номер фискална памет"; "Обща сума фискален бон" * Кредитно известие "Номер фактура" "ЕИК"

След въвеждане на необходимата информация се натиска бутон "Редактирай", който отваря меню "Продажби", където в раздел "Каталог" се избира желан продукт (продукти).

storno svoboden bon 2

след натискане на бутон "=", системата извежда предупреждение "Сигурни ли сте, че искате да сторнирате документа", след което разпечатва сторно ФБ.

svoboden bon

Кредитно известие по свободен бон, се създава идентично, като свободен бон. Необходимо е да се попълни необходимата информация в полета "Номер фактура" и "ЕИК".

12. Доставка на гориво, проверка за изпращане към НАП

Доставката на гориво се осъществява от "Основно меню" → "Каса" → button dostavki.

deliveries

Eкранът е разделен на 2 части - доставки от нивомерна система и доставки по документ. Доставките биват в някое от следните състояния, които се визуализират посредством различен цветен код:

 • "Изпратена" - зелен цвят - доставката е изпратена успешно до НАП;

 • "Чакаща" - бял цвят - доставката е в процес на изчакване поради невъзможност да бъде изпратена точно в момента - например поради липсваща или бавна интернет връзка със сървърите на НАП;

 • "Изпраща се" - жълт цвят - доставката се обработва в момента, т.е. тя ще бъде следващата изпратена, когато условията позволяват;

 • "Грешка" - червен цвят - по време на доставката е възникнала грешка.

За удобство, на екрана са разположени директни връзки към съответните справки за доставки по нивомер или документ. Когато бъде маркирана връзка "Справка доставки по нивомер" или "Справка доставки по документ" се отваря прозорец, в който може да бъде извършена справка за съответния вид доставки за даден период.

spravka

Справката може да бъде разпечатана на хариен носител или записана като файл.

12.1. Доставка по нивомерна система

Доставката по нивомерна система се отчита автоматично от "Юмис POS" при засечена промяна на ниво на горивото в някой от резервоарите. Параметрите, които се запазват и визуализират в таблицата, са: "Резервоар", "Вид гориво", "Ниво" в мм., "Обем" в литри, "Обем 15°C" в литри, "Температура" и "Дата на регистрация".

След успешно изпращане на доставката по НИС, ФПр разпечатва служебен бон с данни за доставката.

bon dostavka nis

12.2. Доставки по документ

Доставка по документ се извършва ръчно от оператор и се осъществява с натискане на бутон "Добави доставка".

manual delivery

В отвореният прозорец "Изпращане на доставки", според типа гориво се задават различни параметри, а ненужните полета са неактивни.

 • "Резервоар" - тук се избира резервоарът, с който е извършена доставката;

 • "Обем 15°C" - обем на горивото в резервоара - за течни горива;

 • "Плътност" - плътността на горивото - за газообразни горива;

 • "Тегло" - тегло на горивото - за газообразни горива;

 • "Документ" - тип на документа. Възможните типове са: "АДД", "ЕАД", "Фактура", "Протокол", "Декларация" и "е-АД";

 • "Номер на документ" - въвежда се от клавиатурата при всички останали типове, освен АДД. При него номерът се въвежда задължително с баркод четец, като преди да бъде сканиран документа, курсора трбва да е в полето "Номер на документ";

 • "Дата на документ" - въвежда се след натискане на бутон "Избери" посредством визуален календар;

 • "Булстат на доставчик" - може да се въведе от клавиатурата или от списък с предишно въвеждани булстат номера (с цел удобство за оператора).

След коректното въвеждане на необходимите параметри, се натиска бутон "Изпрати доставката", като се отговаря с "Да" на въпроса "Искате ли да изпратите доставката в НАП".

Ако някой от параметрите липсва или е некоректно въведен, системата ще оцвети проблемния сегмент в червено с обяснение, каква точно е грешката и доставката няма да бъде изпратена.

След въвеждане на доставката, тя се показва в таблицата "Статус на доставките - По документ" и последователно преминава от "Чакаща" през "Изпраща се" до "Изпратена".

Потвърждението от сървърите на НАП, за успешно получена информация от доставка на гориво се визуализира, с оцветяване в зелено на реда с доставка, както и отпечатване на бон с данни от доставката:

bon dostavka dokument

Ако е възникнала грешка, при изпращане на данните за доставка на гориво към сървърите на НАП, или форматът на данните не е коректен, реда с доставка се оцветява в червено, и се отпечатва бон, на който е изписана причината за възникналата грешка.

greshka dostavka gorivo

13. Служебно въвеждане/извеждане на суми.

Към всеки момент операторът трябва да знае каква е наличната сума в касата. Понякога касовата наличност не е сбор от сумите по всички продажби на стоки на обекта – операторът започва работната смяна с първоначална сума, има изразходване на средства от оборота (заплащане на доставки) и др. Това налага да се извършва служебно въвеждане и извеждане на пари. За всяка операция от този вид се отпечатва служебен бон, а направеното служебно въвеждане/извеждане на отчетния период се отразява в дневния финансов отчет на фискалния принтер (с нулиране или без).

Менюто се достъпва от "Основно меню" → "Каса"button klasovi operacii.

ekran

13.1. Служебно въвеждане на средства

За служебно въвеждане на средства в касата се натиска бутон suzdai, като в поле "Основание" от падащото меню се избира "(Вход) Пари". Въвежда се сумата, която постъпва в касата. В полето за описание се описва и причината за въвеждане на средствата. След натискане на бутон zapazi, системата отпечатва служебен бон с въведената сума.

image

13.2. Служебно извеждане на средства

Операцията по извеждане е идентична с тази разлика, че от падащото меню се избира "(Изход) Пари". След натискане на бутон zapazi, системата отпечатва служебен бон с изведената сума.

image

14. Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

Менюто се достъпва от "Основно меню" → "Каса" → "Номенклатура"button menu.

Ако инсталацията на "Юмис POS" е свързана с бензинови колонки, е задължително всички зареждания да бъдат приключени и платени, а колонките да бъдат в статус "Свободна"!

menu1

14.1. Дневен финансов отчет без нулиране (X-отчет):

Системата може да извърши три типа финансови отчети без нулиране:

 • "Общ" - Фискалният принтер отпечатва информация за резервоари и броячи (ако обекта е бензиностанция), както и пълна информация за направените продажби, въведени/изведени средства, отстъпки, надбавки и сторно операции;

 • "По артикули" - Фискалният принтер отпечатва информация за броя на продажбите разпределен само за артикулите, продадени на определения терминал. Не се включват продажбите на стоки, извършени от други терминали.;

 • "По департаменти" - Фискалният принтер отпечатва информация за броя на продажбите разпределен по отделни категории (департаменти).

 • Х-отчет

x otchet
 • Х-отчет по артикули

x ot4et artikuli
 • Х-отчет по категории (департаменти)

x ot4et departament

14.2. Дневен финансов отчет с нулиране (Z-отчет):

За да бъде направен Z-отчет е необходимо да бъдат приключени всички продажби, а ако има бензинови колонки те да бъдат в статус "Свободна".

За да бъде направен дневен финансов отчет с нулиране е необходимо да бъде натиснат бутон button z otchet, системата издава съобщение, че касата ще бъде затворена и след съгласие от оператора се извършва Z-отчет.
При отпечатването му в него са включени - информация за резервоари и броячи (ако обекта е бензиностанция), пълна информация за направените продажби по департаменти, въведени/изведени средства, сторно операции, обороти по данъчни групи, отстъпки, надбавки, налични средства в касата.

След отпечатване на отчета, системата издава съобщение за успешно затваряне на касата.

z report1
 • При генериране на дневен финансов отчет с нулиране, се нулират и натрупаните обороти;

 • Z-отчет не може да бъде изпълнен, единствено при не завършена продажба или отчетено проточено гориво;

 • Z-отчет може да бъде изпълен, ако колонките се намират в едно от следните състояния "Свободна", "Няма връзка".

15. Създаване на контакт

15.1. Общи положения

Контактите в "Юмис POS" се резглеждат като две логически групи - доставчик или купувач. Доставчиците са фирми доставящи стоки или горива в търговският обект, купувачите от своя страна са фирми извършващи случайни или регулярни покупки на стоки или горива от търговският обект.

Контакт - доставчик на стоки или горива

Създаването на такъв контакт се осъществява от "Основно меню" → "Администрация" → "Контакти"butt contact.
Отваря се прозорец, където след натискане на бутон suzdai, се въвежда необходимата информация:

menu clients
 • В поле „Булстат/ЕИК” - се въвежда регистрация по ЕИК;

 • В поле „ЗДДС” - се въвежда регистрация по ЗДДС;

 • В поле „Име” - се въвежда име на фирмата;

 • В поле „Собствено име” - се въвежда собствено име на МОЛ на фирмата;

 • В поле „Фамилия” се въвежда фамилия на МОЛ на фирмата.

 • Важно е да се маркира и статусът на клиента:

  • поле "Активен" - клиента ще бъде активиран в момнета на създавне;

  • поле "Доставчик на стоки" - клиентът е доставчик на стоки;

  • поле "Доставчик на гориво" - клиентът е доставчик на гориво.

Допълнителни полета:

 • В раздел "Контакт" - може да се въведат допълнителни данни като имейл, телефони, факс;

 • В раздел "Адрес" - може да се въведе адреса на фирмата/контакта;

 • В раздел "Photo" - може да се въведе лого на фирмата/контакта;

 • В раздел "Бележки" - може да се въведе допълнителна информация за фирмата/контакта.

Създаденият нов контакт се запазва с натискане на бутон zapazi.

Контакт - купувач на стоки или горива

Създаването на този тип контакт е идентично с указанията в предходният параграф с тази разлика, че полета "Доставчик на стоки" и "Доставчик на гориво" се оставят празни.

menu contact 2

Нов контакт може да бъде създаден и от "Основно меню" → "Каса" → "Продажби", за целта се натиска бутон menu contact 3.

16. Създаване на категории продукти

Създаването на категории в "Юмис POS", осигурява удобен начин за контрол и управление на горивата и стоките в системата. Това става от "Основно меню""Администрация""Номенклатура"button categori

menu kategorii

Нова категория, се създава с натискане на бутон suzdai, след което се попълват задължителните полета:

 • "Име" - Въвежда се име на категорията;

 • "Данъчна група" - Въвежда се една от данъчните групи (от А до З.)

Категория "Гориво", задължително е данъчна група "В"!

Допълнителни възможности:

 • В поле "Име в панела" - може да се отбележи дали създадената категория да бъде видима или скрита в каталога с продукти;

 • В поле "В списъка?" - може да укаже при необходимост дали само продуктите от дадената категория да бъде видима в каталога;

 • В поле „Текстово съобщение” - могат да се въведе пояснителна информация за категорията;

 • В поле „Изображение” - може да се зададе снимка / картинка на категорията.

Създадената категория се запазва с натискане на бутон zapazi.

Изтриването на създадена категория, става след избор на желаната категория и натискане на бутон delete, след което бутон zapazi.

17. Създаване на продукт

Определена стока може да се продава в търговският обект след въвеждането ѝ в ЕСФП. Това става от "Основно меню""Администрация""Номенклатура"button product

menu product

Нов продукт се създава с натискане на бутон suzdai, след което се попълват задължителните полета и раздели, които характеризират продукта – „Код”, „Баркод 1”, „Име”, „Продажна цена”, „Покупна цена”, „Категория”, „Данъчна група”, „Продажна цена” и „Покупна цена”. След въвеждането им, продуктът се появява в списъка при останалите продукти.

 • Полета "Код" и "Баркод 1" трябва да бъдат уникални за всеки продукт!

 • Създаден продукт не може да бъде изтрит!

Допълнителни възможности:

 • В раздел „Наличности” - могат да се въвеждат допълнителни данни за налични количества от дадения продукт;

 • В раздел „Image” - може да се зададе снимка / картинка на продукта;

 • В раздел „Button” - може да се промени изгледа на бутона на продукта;

 • В раздел „Свойства” - може да се зададе свободен текст, описващ допълнителни особености на продукта.

Като десетичен разделител, може да се използва "," или "."

Създаденият продукт се запазва с натискане на бутон zapazi. === Създаване на петролен продукт

От "Основно меню" → "Администрация" → "Номенклатура", се достъпва меню "Продукти".

create petrol prod

Петролен продукт се създава с натискане на бутон suzdai, след което се попълват задължителните полета и раздели, които характеризират продукта – "Код", "Баркод 1", "Име", "Категория", "Ед. продажна цена", "Ед. покупна цена" и "Ед. стойност на акциза".

 • Единичната стойност на акциза, може да да бъде видяна в поле "Акцизна ставка", от документа за доставка на гориво.

 • При създаване на горивен продукт, когато категорията му е "Горива", в поле "Данъчна група" автоматично, се генерира данъчната група за горива (В).

 • В поле "Атрибути", има предефинирани параметри "Карта", "Пин" и "Километри". Те могат да бъдат избирани, при продажба на горива. Ако бъде избран, радио бутон "Задължителен", атрибута се прилага задължително за съответното гориво.

 • Като десетичен разделител, може да се използва "," или "."

Допълнителна информация за продукта:

 • В раздел „Наличности” - могат да се въвеждат допълнителни данни за налични количества;

 • В раздел „Image” - може да се зададе снимка / картинка на продукта;

 • В раздел „Button” - може да се промени изгледа на бутона на продукта;

 • В раздел „Свойства” - може да се зададе свободен текст, описващ допълнителни особености.

 • При създаване на петролен продукт, задължително в раздел „Наличности”, се маркира радио-бутона „Продукът е гориво”.

 • Полета "Код" и "Баркод 1" трябва да бъдат уникални за всеки петролен продукт!

 • Създаден петролен продукт не може да бъде изтрит!

Създаденият продукт се запазва, с натискане на бутон zapazi.

Продажбата на петролен продукт, завършва с отпечатване на фискален бон от ФПр.

create petrol prod3

18. Промяна цени на продукти и горива

18.1. Промяна на цена на продукт

Промяната на цената на даден продукт се извършва от "Основно меню""Администрация""Номенклатура""Продукти". В отвореното меню, се виждат всички въведени продукти в системата, и при необходимост може да бъдат променени цените им (доставна и продажна цена).

change price

Промяната се извършва с маркиране на желаният продукт (в този момент на екрана се визуализират данните въведени за него - "Код", "Баркод 1", "Име" и т.н.), като след маркиране на продукта е възможна корекция на цените в полта "Продажна цена“ или "Покупна цена".

За запис на промените се натиска бутон zapazi.

18.2. Промяна на цена на гориво

Промяна на цена на гориво, се извършва по идентичен начин с промяната на цена на продукт, с разлика, че полето "Ед. цена акциз" е активно.

change price fuel

Промяна на цена на гориво се извършва единствено и само след приключване на касата със „Z – отчет“!

19. Отстъпки, карти за отстъпки

"Юмис POS" осигутрява възможност за дефиниране на различни отстъпки, асоциирани с карти. По този начин може да се реализира програма тип „Лоялен клиент“. Крайният клиент има възможност да получава отстъпка от стоките, за които тя е дефинирана, срещу специално издадена карта.

19.1. Създаване на отстъпки

Менюто се достъпва от "Основно меню" → "Администрация" → "Номенклатура"buton otstupki.

menu otstupki
menu otstupki 1

За да бъде създадена нова отстъпка или промоция е необходимо да се натисне бутон suzdai, след което трябва да бъдат попълнени задължителните полета характеризиращи отстъпката:

 • "Име" - описание на отстъпката ;

 • "Начало/Край" - от това поле с помоща на календар може да бъде зададена дата и час на началото и края на действие на отстъпката;

 • "Тип" - отстъпките в "Юмис POS" са два вида - "Отстъпка стойност" и "Отстъпка %", като в първият случай се задава фиксирана стойност на отстъпката в лева, а при отстъпка в проценти за задава желан процент на отстъпка;

 • "Продукт" - тук може да се дефинира единичен продукт, на който да бъде приложена отстъпка;

За да бъде избран продукт към който да се приложи отстъпка, се натиска бутон buton search. Ще се отвори форма за избор на продукт, като той се избира чрез филтриране по зададен критерий. След избора на критерии се натиска бутон "Изпълни", а след маркиране на филтрираният продукт, направеният избор се потвърждава с бутон "ОК". В полето "Продукт" ще се появи избрания продукт.

 • "Категория продукти" - тук може да бъде избрана категория продукти върху, които да бъде приложена отстъпка;

 • "Размер" - в това поле се въвежда размера на отстъпката, ако е по стойност се въвежда сума в лева (например 0.50, 2.40). Ако бъде избрана отстъпка в проценти тя се въвежда, като десетично число (например 0.05, което е равносилно на 5%).

За запазване на създадената отстъпка се натиска бутон zapazi. При необходимост, създадена отстъпка може да бъде изтрита с бутон delete.

19.2. Създаване на карта за отстъпки

За да бъде използвана създадена отстъпка, тя трябва да бъде свързана с клиентска карта за лоялен клиент. Създаването на карта става от
"Основно меню" → "Администрация" → "Номенклатура"buton otstupki.

menu karti

Карта за отстъпка се създава с натискане на бутон suzdai, след това трябва да бъдат попълнени задължителните полета характеризиращи картата:

 • "Име" - описание на картата, помагащо за лесна идентификация;

 • "Валидна от/до" - от това поле с помоща на календар може да бъде зададена дата и час на началото и края на валидност на картата;

 • "Системен номер" - това е номера, по който четецът на карти идентифицира съответната карта;

 • "Описание" - допълнително поле за информация;

 • "Клиент" - в това поле се избира картодържателя;

За да бъде избран клиент, на който да се се издаде карта се натиска бутон buton search. Ще се отвори форма за избор на клиент, като той се избира чрез филтриране по зададен критерий. След избора на критерии, се натиска бутон "Изпълни", а след маркиране на клиента направеният избор се потвърждава с бутон "ОК". В полето "Клиент" ще се появи избраният контакт.

 • "Отстъпки" - в това поле се избират отстъпките, които ще ползва картодържателя;

 • "Издавай автоматично фактура при продажба" - ако бъде избран радио-бутона, при използване на картата автоматично ще бъде издадена фактура на клиента ако е фирма;

Създадена карта се запазва с натискане на бутон zapazi, при необходимост, може да бъде изтрита с бутон delete.

otstupka bon prodajba 1

20. Справки

Менюто дава възможност оператор вписан с роля "Управител" да извършва визуални справки и печат на данни в електронен вид от ЕСФП.
Достъпва се от "Основно меню" → "Администрация"spravki button

menu spravki

За удобство справките са разделени по групи

 1. Касови операции

  1. Затваряне на каса - справката показва направените Z-отчети за въведен период.

 2. Продажби

  1. Паричен поток - справката показва направените продажби за въведен период;

  2. Типове плащания - справката показва типовете плащания (в брой, с карта, по банка и т.н.) за въведен период;

  3. Продажби по оператор - справката показва продажбите направени от въведените оператори в системата за въведен период;

  4. Продажби по продукт - справката показва продажбите разделени по продукт за въведен период.

 3. Фискално устройство

  1. Фискална памет - от менюто може да се направи отчет или справка от ФП по номер на блок или по зададен период;

  2. Клен - от менюто може да се направи отчет или справка от КЛЕН по номер на блок или по зададен период.

 4. Карти

  1. Транзакции по карти - справката показва продаденото (проточено) гориво, в обекти използващи електронни карти за освобождаване на колонка;

  2. Отстъпки по карти - справката показва направените покупки на стоки и зареждания на гориво от притежателите на карти за отстъпки.

 5. Доставки

  1. По документ - тук може да бъде направена справка за всички доставки на гориво по документ, изпратени към НАП за въведен период;

  2. По нивомер - тук може да бъде направена справка за всички доставки на гориво по нивомерна система, изпратени към НАП за въведен период.

 6. Фактури

  1. Фактури - справата показва издадените фактури за въведен период;

  2. Копие на фактура - от справката може да бъде визуализирана и разпечатана издадена фактура.

21. Отчет на ФП

Менюто се достъпва от "Основно меню" → "Администрация" → "Продажби"button fp.

otchet menu

То дава възможност отчетът на ФП да бъде "Съкратен" или "Подробен", данните могат да бъдат изведени в "Дробни числа" или "Цели числа", също така да бъде направен по "По блокове" (№ на Z-отчет) или "По дати" (дата или период на издаване). Направените отчети дават възможност да се видят датите на създаване на отчета, стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи и оборотите за всяка от сторно данъчните групи за отчетния период, както и стойностите на общия оборот от продажбите и на общия оборот от извършени сторно операции.

 • За да се отпечата отчет "По блокове" е необходимо да бъдат въведени стойности в полетата "Начален блок" и "Краен блок", след което
  се натиска бутон blok print.

 • За да се отпечата отчет "По дати" е необходимо да бъдат въведена начални и крайна дата след което се натиска бутон print dates.

otchet fp 1
otchet fp 2
otchet fp 3
otchet fp 4
otchet fp 5
otchet fp 6

За печат на цялата фискална памет става с натискане на бутон pechat fp.

22. Отчет на КЛЕН

Контролната лента на електронен носител (КЛЕН) съхранява пълното съдържание (без графичното и фискално лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН. Фискалният бон, разпечатан от КЛЕН носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН-КОПИЕ”.

Менюто се достъпва от "Основно меню" → "Администрация" → "Продажби"button klen.

klen menu

Менюто дава възможност отчетът на КЛЕН да бъде "Съкратен" или "Подробен", също така да бъде направен по "По блокове" (№ на документ) или "По дати" (дата или период на издаване на документ).

 • За да се отпечата отчет "По блокове" е необходимо да бъдат въведени стойности в полетата "Начален блок" и "Краен блок", след което се натиска бутон blok print1.

 • За да се отпечата отчет "По дати" е необходимо да бъдат въведена начални и крайна дата след което се натиска бутон print dates1.

bon klen 1
bon klen 2
slujeben bon klen 3
slujeben bon klen 4

За печат на цялата фискална памет става с натискане на бутон pechet klen.

23. Експорти

Менюто дава възможност оторизирано лице да извършва визуални справки и експорт на данни в електронен вид от ЕСФП.
Достъпва се от "Основно меню" → "Администрация"vizual button

menu screen2
 • В поле "Видове данни" - се избира съответен филтър:

  • "Стоки и услуги";

  • "Клиенти";

  • "Видове плащания";

  • "ФУ (Работни места и обекти)";

  • "Потребители";

  • "Права присвоявани на ролите";

  • "Права на потребители";

  • "Продажби-Обобщени данни";

  • "Продажби-Данни за плащанията";

  • "Продажби-детайли";

  • "Фискална памет-Отчети";

  • "Одитлог-Операции";

  • "КЛЕН-Група 1-По дати";

  • "КЛЕН-Група 1-По документ";

  • "КЛЕН-Група 1-По Z-отчет";

  • "КЛЕН-Група 2";

  • "Сторнирани продажби";

  • "Анулирани продажби";

  • "Фактури детайли";

  • "Транзакции по карти";

  • "Зареждания по карти";

  • "Зареждания по клиенти".

 • В поле "Оператор" - се избира съответен потребител (оператор);

 • В поле "По дата" - се избира календарен период, за който се извършва търсенето;

 • Бутон "Визуализиране" - извежда резултата от въведените критерии за търсене в самостоятелен раздел (таб);

 • Бутон "Експорт видими таб…​" - записва, визуализираните данни от отделните раздели (табове);

 • Бутон "Експорт всички" - записва информацията от всички категории в поле "Видове данни" за всеки потребител.

 • Бутон "Затвори избрания таб" - затваря избраният текущ раздел (таб).

Данните се записват (експортират), във файл с разширение zip в папка с име "export", споделена в локалната мрежа на "Юмис POS". Тя се достъпва от всеки компютър в мрежата със специален потребител.

24. Създаване на потребители

Менюто дава възможност, за създаване и управление на потребиелски акаунти. Достъпва се от "Основно меню" → "Администрация" → "Поддръжка"button potrebiteli

izgled menu

Създаването на нов потребител се осъществява от бутон suzdai. Основните стъпки при създаване на потребител са:

 • В поле "Имена по документ" - се въвеждат имената на служителя;

 • В поле "Крата" - може да се формира карта за достъп на служителя до системата;

 • Бутон "Парола" - с него се задава парола за достъп до системата;

 • В поле "Длъжност" - поле попълвано от управителя на обекта;

 • В поле "Роля" - се дефинира ролята на служителя, която определя и неговите права в системата.
  Ролите в системата са:

  • "Админ";

  • "Гост";

  • "Одит";

  • "Сервизен техник";

  • "Служител";

  • "Управител".

 • В поле "Активен" - се дефинира дали потребителя е активен или не се допуска в системата;

 • Поле "Код" - се генерера автоматично и показва поредният номер на служителя;

 • Поле "Изображение" - може да бъде запазена снимка на служител.

След попълване на съответните полета се натиска бутон button save, който записва въведените данни в системата. === Създаване на данъчни ставки (групи)

При необходимост, "Юмис POS" осигурява възможност за добавяне и промяна на данъчните ставки в системата.
Това става от "Основно меню" → "Администрация" → "Поддръжка"button stavki.

stavki menu

В Р България, има 8 данъчни групи от А до Ж, ако се налага да бъде въведена нова данъчна ставка се натиска бутон suzdai след, което се попълват полета:

 • "Име" - тук се въвежда информация, помагащо за лесна идентификация;

 • "Данъчна група" - тук от падащото меню, се избира данъчна група от А до Ж;

 • "Размер" - тук се въвежда размера на данъчната ставка;

 • "Пореден номер в принера" - тук се задава номерът на създаваният запис във ФПр.

Създадената данъчна ставка се запазва с бутон zapazi. При необходимост данъчна ставка може да бъде изтрита с бутон delete.

25. Смяна на парола

Менюто дава възможност да бъде сменена паролата за достъп до "Юмис POS 3.0" на текущия потребител. Достъпва се от "Основно меню""Системни"button password.

menu password

За да бъде сменена паролата, потребителя трябва първо да въведе текущата си парола от клавиатурата, след което системата очаква да бъде въведена нова парола. За потвърждение новата парола трябва да бъде въведена повторно.

26. Обща информация

За доказване на идентичността на системата и издаваните от нея документи, от "Основно меню" → "Обща информация"button controlno chislo, може да бъде видянa системна информация за ЕСФП.

controlno chislo menu

Тук са показани следните параметри:

 • "№ на сертификат"

 • "ЕСФП чексума"

 • "ЕСФП модел";

 • "ФПр модел";

 • "ПОС версия";

 • "Сайт на производителя на ЕСФП".

Информацията може да бъде отпечатана на ФПр с натискане на бутон "Печат".

controlno chislo bon

27. Настройка дата и час

При необходимост текущата дата или час могат да бъдат сверени от "Основно меню" → "Администрация" → "Поддръжка" → button fu.

Това става, от раздел Часовник на принтера като в поле "1" се задава коректната дата или час, като разделителя за дата е "." а за часа ":". Настройката се запазва с натискане на бутон "2" "Свери часовника".

clock
 • Не може да бъде задавана дата по-ранна от текущата.

 • Формата на часовника е "дд.мм.гггг чч:ММ:сс"
  Където:

  • дд - ден - в двуцифрен формат - (Например - 03);

  • мм - месец - в двуцифрен формат - (Например - 04);

  • гггг - година - в четирицифрен формат - (например - 2020);

  • чч - час - в двуцифрен формат - (Например - 14);

  • ММ - минути - в двуцифрен формат - (Например - 00);

  • сс - секунди - в двуцифрен формат - (Например - 44).

28. Задаване номера на фактури

При въвеждане в експлоатация на ЕСФП, е необходимо да се зададе диапазон от номера на издаваните фактури. Това става от "Основно меню" → "Администрация" → "Поддръжка" → button fu.

В раздел Номера на фактури се намира поле Фактури, в което може да бъдат зададен диапазона от начален и краен номер на фактурите. Настройката се запазва с натискане на бутон "1" "Настрой".

nomera
 • Когато се налага корекция в диапазона, първо се натиска бутон "2" "Изтегли", правят се корекциите, а промяната се запазва с бутон "1" "Настрой".

29. Автоматично докладване на грешки

Автоматичното докладване на грешки има за цел да улесни диагностиката на проблеми при клиента и да ускори процеса по поддръжка на системата. Независимо на кой екран или меню в "Юмис POS 3.0" се намирате в момента, на долния ред на екрана вляво се намира текста "Докладвай за грешка".

send error report

Когато забележите проблем със системата, натиснете с мишката върху този текст. Ще се покаже диалогов прозорец, в който е добре да опишете кратко заглавие и подробна информация за грешката - какъв точно е проблема и при какви обстоятелства се проявява. Колкото по-подробно е описанието, толкова по-бързо ще могат да се вземат мерки за отстраняването му.

send error dialog

След въвеждането на необходимата информация, натиснете бутон "ОК" и тя автоматично ще бъде изпратена до сервиза на "Юмис" ООД, заедно с други необходими данни за анализ на проблема.

За да бъде изпратена информацията е необходимо да има активна интернет връзка.

30. Видове блокировки в "Юмис POS"

В специфични аварийни случай, предвидени в "Наредба Н-18", ЕСФП "Юмис POS" преминава в режим "БЛОКИРАЛА ЕСФП". Причините, които могат да доведат до това са:

 • При прекъсване на връзката/комуникацията между ЦРУ и нивомерна измервателна система за повече от 15 минути - продажбите на горива и стоки, временно са преустановени;

 • При прекъсване на връзката/комуникацията между сонда на резервоар и конзола на НИС - В този случай, се блокира работата на всички средства за измерване на разход/пистолети, свързани към съответния резервоар, при което се разпечатват показанията на нивомерната система за количеството на горивото в резервоара преди прекъсването на връзката/комуникацията и показанията се изпращат автоматично в НАП.

umis view 1

В показаният пример, стаус лентата на ЕСФП, показва временно спрени продажби, след отпадане на комуникация с конзолата (НИС) за повече от 15 минути.

blokirala esfp nis
blokirovka 1

При възстановяване на връзката/комуникацията се разпечатват показанията на нивомерната система и същите автоматично се изпращат в НАП

blokirala esfp nis 2
blokirovka 2
 • При липса на връзка с фискалното устройство - продажбите на горива и стоки, временно са преустановени;

 • При неизпратен към НАП касов бон, в рамките на 24 ч. - продажбите на горива и стоки, временно са преустановени;

 • Контролната чексума на ЕСФП, не съвпада- продажбите на горива и стоки, временно са преустановени.

blokirala esfp chislo 1

След след отстраняване на конфликта в контролното число на ЕСФП, се разпечатва съответен бон.

blokirala esfp chislo 2

31. Алармени състояния

В долният десен ъгъл на екрана, в реално време системата следи и визуализира състоянието на следните компоненти на ЕСФП:

 • "Мобилна мрежа"

 • "Конзола"

 • "Сонда"

 • "Продажби"

 • "Принтер"

umis view 1
Компонент Зелено Червено Жълто

Мобилна мережа

Има връзка към мобилен оператор

Няма връзка към мобилен оператор. Нормално е понякога индиатора да светва в червено за няколко минути. Това зависи от мобилният оператор и качеството на сигнала в обекта. Ако индикацията свети в червено повече от 60 минути, това може да се дължи на проблеми на мобилният оператор или повреда в данъчният терминал на ЕСФП.

-

Конзола

Има връзка към конзолата

Няма комуникация между НИС и ЕСФП

-

Сонди

Има връзка към сондите

Няма комуникация между НИС и сонда/сонди

-

Продажби

Продажбите са разрешени

-

Продажбите временно са спрени, в следствие на възникнал проблем с мобилната мрежа, конзола, сонда или фискално устройство

Принтер

Има връзка с ФУ

Няма връзка с ФУ

-

Когато "Юмис POS" няма комуникация с колонка (колонки), в полето "Статус" се показва надписа "Няма връзка". Това може да се дължи на проблем с концентратор или повреда в колонка.

nyama vruzka kolonka

32. Действия при алармени състояния

Приема се, че операторите на системата са запознати с инструкцията за монтаж и експлоатация, както и оборудването което осигурява нормална работа на ЕСФП, като:

 • нивомерна система - от къде е захранена, индикации по нея, къде е включена в компютъра на ЕСФП;

 • сонда/и за гориво - от къде са захранени, къде и как са включени в НИС;

 • ФУ - от къде е захранено, как е включено в компютъра на ЕСФП;

 • Типа и начин за поставяне на термо-хартия във ФПр.

Проблем Дейност на оператора:

network err
Червен сигнал на индикатора "Мобилна мрежа"

* Операторът на каса извършва проверка за покритие от мобилният оператор (А1) в района на обекта. При липса на проблем с мобилният оператор се свързва с фирмата сервиз.

console err
Червен сигнал на индикатора "Конзола"

* Проверява се дали НИС е включена към ел. захранване (проверяват се дали свети индикаторен светодиод);

* Проверява се дали НИС извежда показания на дисплея си (ако има такъв);

* Проверява дали комуникационният кабел от НИС е свъзран с компютъра на ЕСФП;

* Проверява се за евентуално прекъсване или нараняване на кабели.

Ако след извършените проверки са извършени и все още няма връзка с НИС се извършват следните дейности:

* Нивомерната система се изключва от захранването, изчаква се около 30 секунди и отново се вклюва към захранването;

* Изчаква се 3 минути и се проверява дали връзката е възстановена. В зависимост от модела НИС би трябвало диода или друг индикатор да свети в зелено.

sondi err
Червен сигнал на индикатора "Сонди"

* Проверява се дали комуникационният блок на сондите е включен към ел. захранване;

* Проверява се дали комуникационният кабел от блока за сондите е свързан към НИС;

* Проверява се за евентуално прекъсване или нараняване на кабели.

printer err
Червен сигнал на индикатора "Принтер"

* Проверява се дали принтера е включен в захранването;

* Проверява се дали свързващият кабел между принтера и компютъра на ЕСФП е включен в двете устройства.

Индикаторът "Error", на ФУ мига

* Термо хартията намалява и трябва да бъде заменена с нова ролка.

--София-2020г--